Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zostać tłumaczem przysięgłym? Ta odpowiedzialna i prestiżowa profesja wymaga nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także wiedzy z zakresu prawa i procedur sądowych. W Polsce tłumacze przysięgli są uprawnieni do wykonywania tłumaczeń dokumentów urzędowych, takich jak akty stanu cywilnego, dyplomy czy umowy.

Wymagania formalne

Nasza kancelaria zajmuje się miedzy innymi tłumaczeniami prawnymi w Rzeszowie. Aby zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce, należy spełnić szereg wymagań formalnych. Po pierwsze, kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej. Po drugie, osoba ubiegająca się o tytuł tłumacza przysięgłego musi ukończyć co najmniej studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku filologicznym, językoznawczym lub na stosowanym językoznawstwie. Po trzecie, kandydat musi posiadać nieposzlakowaną opinię oraz nie być skazanym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin ten składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje tłumaczenie tekstu o charakterze prawnym lub urzędowym z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy. Część ustna polega na tłumaczeniu na bieżąco wypowiedzi o tematyce prawnej lub urzędowej. Egzamin jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości, a jego wynik ma charakter wiążący.

Proces aplikowania i wpis na listę tłumaczy przysięgłych

Po zdaniu egzaminu państwowego kandydat może ubiegać się o wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Wniosek o wpis należy złożyć do właściwego ministra, czyli Ministra Sprawiedliwości. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydat zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych i otrzymuje legitymację zawodową. Od tego momentu tłumacz przysięgły ma prawo wykonywać zawód i dokonywać tłumaczeń, które mają moc dokumentów urzędowych. 

Wróć