Kim jest tłumacz przysięgły?

Polska to jeden z wielu krajów należących do Unii Europejskiej, ale jeden z niewielu o takim położeniu w Europie. Zarówno przynależność do UE, jak  i nasze usytuowanie sprawiają, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem biznesowym dla wielu państw, nie tylko europejskich. Sprawia to, że dużo firm coraz częściej korzysta z usług tłumaczy przysięgłych, gdyż ich profesjonalna pomoc jest niezbędna do prowadzenia interesów.

Tłumacz przysięgły to osoba wykształcona w tym kierunku, jej specjalizacja to tłumaczenie między innymi pism urzędowych i różnych dokumentów. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy spełnić określone warunki, a wśród nich wyróżnimy:

  • ukończenie studiów wyższych,
  • niekaralność,
  • obywatelstwo polskie lub jednego z krajów UE oraz doskonała znajomość języka polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • zdany egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka obcego na polski i odwrotnie.

Egzamin na tłumacza przysięgłego przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna pod patronatem ministra sprawiedliwości. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, podczas których należy wykazać się umiejętnością tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Po zdaniu egzaminu tłumacze uzyskują prawo wykonywania zawodu i zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych, otrzymując odpowiedni numer.

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, co wiąże się z określonymi konsekwencjami. Musi on należycie wykonywać swoje obowiązki, gdyż w przypadku złej jakości usług lub usług wadliwych mogą go spotkać następujące kary:

  • upomnienie, lub nagana, które są wpisane do akt tłumacza,
  • kara pieniężna, której wysokość nie może być niższa niż jedna dziesiąta przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim roku kalendarzowym,
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu od 3 miesięcy do jednego roku,
  • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Z powyższych informacji wynika, że wykonywanie tego zawodu to odpowiedzialne zajęcie. Warto zatem zaufać tłumaczom przysięgłym zlecając im zarówno tłumaczenia firmowe, jak i prywatne.

Wróć